Undervisningsmiljø

Fur friskole er baseret på Grundtvig-koldske tanker.

Vi starter hver dag med morgensang, navneopråb og en eller anden form for fortælling. Det kan være en relevant begivenhed, fortælling tilknyttet højtider, en historisk begivenhed eller bare en god og lærerig fortælling. Her er der jævnligt et indslag lavet og fremført af eleverne.

Derefter har vi 20 min fælles motion arrangeret af eleverne og med eleverne selv som instruktører. Efter motionen går vi over til læsebånd på ca 20 min. Her læser man selv, læser med en lærer eller læser for hinanden. Begge disse ting styrker ud over det faglige også meget det sociale fællesskab som har en stor betydning på Fur friskole.

Alle elever har fået tildelt en makker som der er særligt øje på, f eks ved ture ud af huset men også generelt i dagligdagen.

Vi vil med denne arbejdsform styrke elevernes anerkendelse, rummelighed og samtidig lære eleverne fordybelse og arbejdsomhed, når dette er påkrævet.

Undervisningen på Fur friskole forgår som udgangspunkt i klassen. Vi har samlæste klasser og i perioder tilknyttet to lærere. Vi veksler mellem flere undervisningsformer, så som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, individuelle opgaver, værkstedsarbejde og parvis -arbejde. Vi har flere gange om året emneuger, hvor der arbejdes på tværs af alle klasser.

Vi forsøger at tilrettelægge undervisningen med størst muligt hensyn til den enkelte elev. Vi forsøger at tilrettelægge undervisningen så alle intelligenser kommer i spil. En emneuge kan f eks indeholde en musisk, en praktisk og en boglig dimension.

Grundlæggende tilbyder skolen undervisning i de sammen fag som folkeskolen. Målene for fagene er identiske med folkeskolens mål og ligeså er læseplanerne identiske med folkeskolens læseplaner.

På baggrund af vurdering fra PPR ansøger vi om tilskud fra undervisningsministeriets pulje til specialundervisning og anden støtte. Vi arbejder sammen med skolepsykolog, læsekonsulenter og talepædagoger efter behov.

Vi kan på grund af vores størrelse tilbyde børn med særlig brug for støtte et godt og overskueligt miljø med voksne som har særligt øje for de enkelte behov.

Ud over de almindelige fag såsom dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, natur/teknik, religion, musik og billedkunst, tilbyder vi frivilligt musikundervisning og løbeklub en eftermiddag efter skolen.

Vi har en dag om ugen udeskole som bruger Furs dejlige natur og inddrager lokale virksomheder. Fra skolestart til efterårsferien og igen fra påske til sommerferien foregår alle onsdage udendørs. Resten af året tilbyder vi om onsdagen sløjd, billedkunst, håndarbejde og madlavning.

Vi deltager hen over året i de lokale arrangementer der er og bruger hvert år to uger på teater. Dette afsluttes med en stor forestilling for øens beboere og andre skoler.

Vi vil hvert år tage på lejrskole. Typisk vil vi bytte med en anden skole og drage nytte af de erfaringer der er gjort der. Vi vil også bruge en ny destination som udgangspunkt for lokal viden og historie.