Tilsyn

Tilsynsrapporter

Nuværende tilsynsførende:
Conni Mark
Agerøvej 12, V.Hvidbjerg
7960 Karby
Tlf. 61702293


Tilsyn 2022/2023


Tilsyn 2021/2022


Tilsyn 2020/2021
Tilsyn 2019 - 2020Tilsyn 2018-2019
Tilsyn 2017-2018


Tilsyn 2016 -2017

Fur Friskole

Stisagervej 2

7884 Fur

Skolekode; 280534

Tilsynsførende Ejvind Thomsen

Fur friskole beviser, at der kan holdes fin og god friskole, selv om skolen er lille i forhold til udviklingen til større og større skoleenheder i Danmark.

Mit tilsyn bygger på besøg på skolen i november 2016 og februar 2017. Undervisningen er præget af nærvær, faglighed og ansatte, der brænder for arbejdet. Børnene er glade nysgerrige og dygtige. Undervisningen er alderssvarende, differentieret og varieret. Hvilket er vigtigt, da der på grund af sammenlæsning er stor spredning på holdene. Skolen har en fin hjemmeside, hvor man er godt orienteret omkring, hvad Fur friskole er. Det gælder formål, visioner, aktiviteter, dagligdag m.m.

Mit indtryk er, at skolen opfylder, de krav friskoleloven stiller med at stå mål med den offentlige skole i fagene.

1. Dansk, matematik, engelsk og historie.

2. Undervisningstilbud.

3. Undervisningssproget er dansk.

4. Opdragelse til frihed og demokrati.

5. Ligeværd mellem kønnene.

Men fuld ud lige så vigtigt, Fur Friskole holder Grundtvig- koldsk Friskole. Der er ingen tvivl om, at Fur friskole har fundet sit ståsted. Et fast team af ansatte, stigende børnetal og spændende dagligdag.

En dejlig friskole

Mors den. 17. april 2017

Ejvind Thomsen

Fjordkær 134

7950 Erslev

Mail. mose-konen@mail.dk

Tlf. 97741357


Ejvind Thomsen
Fjordkær 134, Vester Jølby
7950 Erslev

Tlf. 97 74 13 57
Mail: mose-konen@mail.dk

Tilsynsrapport 2015 /16

Skolekode; 280534

Tilsynsførende Ejvind Thomsen

Jeg har været på besøg på skolen i december 2015 og i februar måned 2016. Her har jeg fulgt undervisningen . Sammen med de ansatte og formanden har jeg haft adskillige samtaler . Derfor har jeg et rimeligt grundlag for mit tilsyn.

Det er sober og god undervisning, der finder sted, alderssvarende, differentieret og varieret . Der bliver anvendt tidssvarende og bredt undervisningsmateriale. Samtaler bliver brugt flittigt.

På hjemmesiden findes delmål godt beskrevet og en beskrivelse af undervisning og fag . Der er en god sammenhæng med skolens formål , de nævnte sider på hjemmesiden og den praktiske undervisning.

Mit indtryk er, at skolen opfylder, de krav friskoleloven stiller med at stå mål med den offentlige skoler i fagene.

1. Dansk, matematik, engelsk og historie.

2. Undervisningstilbud.

3. Undervisningssproget er dansk.

4. Opdragelse til frihed og demokrati.

5. Ligeværd mellem kønnene.

Men fuld ud lige så vigtigt, Fur Friskole holder Grundtvig-koldsk Friskole.

Der er en skoleånd , hvor barnet bliver respekteret, hørt på og behandlet med stor omsorg.

Man bliver mødt med glæde, nysgerrighed og livslyst af både børn og voksne, når man kommer på skolen.

Temmelig imponerende efter kun et år på banen.

Godt gået af børn, forældre og ikke mindst de ansatte.

Mors den. 12. april 2016.

Ejvind Thomsen

Tilsynsrapport 2014 /15

Fur Friskole

Stisagervej 2

7884 Fur

Skolekode: 280534

Tilsynsførende: Karin Hyldebrandt

Jeg, som den forældrevalgte eksterne tilsynsførende fører tilsyn med følgende:

1.Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk, regning/matematik og historie.

2.Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.

3.Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

4.Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

Ad 1. Jeg har ved overværelse af undervisning, samtaler med lærere samt ledelsen fået indtryk af at det faglige niveau er tilfredsstillende. Jeg har generelt oplevet undervisning på et ok niveau. Undervisningsmaterialerne er velvalgte i forhold til elevernes forudsætninger og undervisningens mål.

Ad 2. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside (som ikke er færdig endnu), og set på undervisningens struktur. Jeg har talt med ledelsen om skolens tiltag og tanker i forhold til skolens samlede undervisning.

Ad 3. Opdragelse til demokrati og dannelse af det enkelte barn er en del af hverdagen. På Fur Friskole har børnene kendskab til hinanden og der er tid og rum til at høre alle.

Ad 4. Undervisningssproget er altid dansk på alle trin og alle fag undtagen - selvfølgelig i engelsk og tysk.

Jeg har i løbet af året haft samtaler med lærerne og skolens leder Bente. Mit indtryk er at skolen fungerer både fagligt og socialt og som tilsynsførende kan jeg rapportere at alt "står mål med undervisningen i Folkeskolen".

Kort orientering om mine besøg på skolen i dette skoleår.

Besøg den 23. oktober: Dagen startede som altid med morgensang. Vi sang "Elefantens vuggevise". Bente, skolens leder lavede navneopråb før hun læste op af "Den grå Heks" - en familiekrønike fra 1900 - tallet. Herefter præsenterede Bente Red Barnets materiale "Må far stikke mig en flad?" for børnene. Efter morgensang er der hver dag motion, som 3 af de ældste elever på skift står for at gennemføre i skolens gymnastiksal. Dagens 3 motionsansvarlige præsenterer nu de øvrige elever for hvad der skal ske. I dag skal de lege kædetagfat. Morgensangen afsluttes ved at synge "Bølle-Bob". Det lød som om det var elevernes yndlingssang idet næsten alle elever sang med, hvilket ikke lige var tilfældet ved den første sang, som også er meget sværere at synge.

Så var dagen skudt godt i gang og jeg gik med til morgenmotion. Her gjorde mange elever mange erfaringer med hvordan man "smart" kan undlade at overholde de fastsatte regler og dermed undgå at tage dem i hånden som man ikke har lyst til at holde i hånden. Den socialisering denne leg kunne bidrage med endte for manges vedkommende med den modsatte oplevelse.

Efter morgenmotion ligger der et "Læsebånd". Eleverne vælger selv hvad de vil læse i. 5.+6. Klasses piger finder et lokale hvor de kan sidde i en gruppe. Der bliver snakket meget og læst lidt! Drengegruppen "hænger ud" i sofaen på gangen. Her handler bøgerne / hæfterne mest om motorcykler og racerbiler. En stor dreng læser højt for en lille dreng, som sidder på skødet. I denne gruppe snakkes der også ind imellem, men her snakkes der om det de læser - i modsætning til pigegruppen! - I drengegruppen udveksles faglige facts med iver og nysgerrighed.

Matematik i 5., 6. Og 3. Kl. - ( 15 min).

Ivan (læreren) tjekker om eleverne har lavet lektier til i dag. I mens arbejder eleverne selv. 5. og 6. Kl. arbejder fint mens der er mere uro hos 3. Klasses eleverne. 2 leger med viskelæder, 1 sidder og roterer på sin stol og 2 sidder bare og ser ud i luften. Der arbejdes med "Rema" 3, 5 og 6.

Herefter skal alle elever - ca. 30 - lave fælles frokost. Alle får opgaver og der er god arbejdslyst i skolekøkkenet. Ideen med at lave fælles mad en gang imellem og ikke mindst at alle børn spiser sammen hver dag kl. 9.50 er et godt grundlag for at eleverne oplever værdien i kulturen og samtalen omkring et bord.

Dansk i 1. Kl. og 0.kl.

Her snakkes der først om alle de ord der starter med T. Der klappes stavelser og der læses fælles op - på forskellige niveauer. Der arbejdes godt og koncentreret. Der arbejdes med "Alle tiders Dansk" - oplevelsesbog 1.

Herefter 10 min. Med frisk luft! - så er de klar til:

Matematik.

Der arbejdes godt med matematik. - "Rema 1a". På et tidspunkt arbejder fire drenge parvis ved tavlen. De laver + stykker til hinanden og motivationen lyser ud af dem. Det bliver pigerne inspireret af så de må også op og finde et lille stykke fri tavleplads.

Besøg den 12. Marts

Morgensang: Her synger vi "Heksemutter" - hurtigere og hurtigere og med engagement. Der er navneopråb efterfulgt af sangen "Ridderlykke". Der bliver snakket om ansvarlighed omkring oprydning i Fællesrummet inden Bente læser op af "Sally og Albert". Morgenmotionen bliver kort præsenteret inden vi synger den 3. Sang: " Sensommervise" (i det spirende forår J). Til slut orienterer Bente om at Biblioteksbussen kommer i dag. Alle elever skal låne mindst 2 bøger.

Morgenmotion: Der spilles Høvdingebold efter der er inddelt i 2 hold ved at give nummer ( 1 og 2). Legeaktiviteten bliver akkompagneret af øredøvende musik. Få er meget aktive mange er passive. 1 - 2 elever viser tydeligt gennem deres kropssprog at de mistrives ved denne aktivitet. Jeg tænker at ideen med morgenmotion hver dag er fin, men at det - selvfølgelig - er svært for ikke at sige umuligt for de ældste elever at leve op til/og evaluere de eventuelle mål for læring, kropslig - og almen dannelse der måtte være for dette indholdsområde. Eller er det / skal det bare være et frikvarterstilbud hvor de ældste elever på skift er aktivitets - bestyrere?. Her bør skolen revurdere mål, form og indhold.

Læsebånd: Eleverne vælger - som på mit forrige besøg - selv hvad de vil læse. Mange læser tegneserier, hvilket også kan være god læsetræning. Eleverne sidder/ ligger over alt - gerne i grupper. Jeg tænker at læsning / læsetræning kræver større koncentration end der er her. Der snakkes meget, der er meget uro. Jeg bad 3 tilfældige elever læse for mig og fandt at læseniveauet hos disse stod mål med Folkeskolens krav til læsning.

Engelsk i 5. og 6. Kl.: Der arbejdes med Abracadabra for 5. og 6. kl. 6. Kl. Læser for sig selv mens 5. Kl. Læser højt for læreren og de øvrige elever fra 5. Kl. Der læses engelsk på et pænt niveau.

Matematik i 3. Kl. Der arbejdes med tablets på www.matematikmatchen.dk . Eleverne er meget optaget af det og motiverede for at arbejde videre derhjemme for at samle flere point, som er en del af konceptet. Eleverne bliver hele tiden evalueret fagligt. Evalueringen er indbygget i systemet og eleverne trives tydeligt med den. Til andre tider arbejder eleverne med MatemaTikTak.

Efter sådan nogle dage på skolen tænker jeg at Fur Friskole har nogle rigtig gode fysiske rammer, hvori der arbejdes på at give eleverne varieret undervisning og faglig læring. Fællesskabet og den gensidige respekt for den enkelte er nogle af skolens kerneværdier, som også kommer fint til syne i skolens hverdag. Et vigtigt grundlag for at eleverne kan dannes til selvstændige mennesker der med tiden kan gøre dem i stand til at leve og tage ansvar i et demokratisk samfund.

Risskov, den 9. April 2015

Karin Hyldebrandt