Fagplaner

Læseplan Musik

Undervisningen er delt op i tre trinforløb:
I musikundervisningen på Fur friskole skal eleverne beskæftige sig med nutidens musik, men kommer også omkring mangfoldigheden i den historiske musik. Der skal også arbejdes med forskellige genre og kultur. Eleverne skal have en teoretisk viden og praktisk erfaring, som giver dem mulighed for at udtrykke i, om og til musik, og som er afgørende for oplevelsen af og glæden ved musik
Undervisningen tager udgangspunkt i den obligatoriske undervisning, men indebære også undervisning omkring friskolens teater og musical.

0. - 2. klasse
Her skal der skabes en nysgerrighed og lyst til at deltage i musikken. Eleverne skal lære sangene omkring skolens morgensamling.
Det er vigtigt at eleverne oplever en fællesskab ved udøvelsen af musiske aktiviteter. Det sker gennem sang og spil, men også gennem bevægelse og dans.
Der arbejdes med rytmik, og det forventes at eleverne kan holde en grundrytme efter 2. klasse.
Endvidere arbejdes der med musikteori og musikhistorie. Eleverne får et nodekendskab. Der lyttes til forskellige genre af musik. 
Eleverne får kendskab til forskellige musikinstrumenter, og deltager i soloundervisning samt musikundervisning i forskellige bands og kor.

3. - 4. - 5. klasse.
Her skærpes færdighederne i den musiske forståelse og der skabes et større kendskab til forskellige sange og salmer. Samt en større fælles forståelse for udøvelsen af musikken i forskellige bands sammenhænge.
Der arbejdes videre med stemmen, samt kendskab til flerstemmig sang. Der tages udgangspunkt i den danske sangtradition i bred forstand. I undervisningen skal eleverne arbejde med, hvordan sangbæger er bygget op, og hvordan teksterne i sangene kan formidle historie eller et særligt budskab.

Endvidere skabes der en større forståelse, for grundrytmen i musikken, gennem bevægelse og dans. Der eksperimenteres med forskellige rytmer. 
Der arbejdes mere intens med nodelære og musikhistorie. Eleverne præsenteres for musikvideoer, og der arbejdes mere med at lytte til musikken. Endvidere får eleverne et større kendskab til at analysere musikken.
Endvidere arbejdes der med rim og remser, og med egne tekster. Eleverne prøver og at skabe deres egen musik, samt arbejde med improvisation. 
Der skabes en større forståelse og kendskab til forskellige instrumenter.

6. - 7. - 8. klasse
Her forventes der, at eleverne har gode færdigheder i udøvelsen af musikken i forskellige bands sammenhænge. Der arbejdes med at bearbejde og arrangere musik. 
Der diskuteres musikgenre og forskellige musikvideoer. Eleverne lærer sange på forskellige sprog. Samtidig diskuteres forskellige sangtekster. Der arbejdes videre med flerstemmig sang og solo sang. Der synges i mikrofon, og eleverne skal ud og optræde med deres musik. 
Der skal skabes færdigheder i rytmik og sammenspil.
Gennem friskolens teater og musical arbejdes der mere intenst med elevernes bevægelse og koreografi.
Eleverne arbejder med egne tekster, og prøver at sætte musik til. Der diskuteres stemningen i teksterne. Der vælges derefter, i hvilken stilart musikken skal spilles. 
Gennem rytmisk sammenspil, arbejdes der videre med musikteori og musikhistorie. Der undervises i opbygningen af akkorder, samt nodeværdier.

Læseplan Fysik / Kemi

På Fur Friskole arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens slutmål for fysik/kemi. Se målene for uvm`s hjemmeside.

For faget fysik/kemi gælder det, at der undervises i faget fra 7. - 8. klasse. Endvidere integreres fysik/kemi i friskolens udeskoleundervisning. Udeskolen er fra 0. - 8. klasse.

Vi læner os op ad undervisningsministeriets vejledende læseplaner.

Delmål Matematik

Undervisningen er opdelt i 3 niveauer. 
Disse niveauer kan kort defineres som; TÆLLE-REGNE-BEREGNE. 
Eller sagt på en anden måde; 
- Yngste gruppe: 0.-2.kl. "praktisk"
- Mellemste gruppe: 3.-6. kl. "håndværk" 
- Ældste gruppe: 7.-9. kl. "abstrakt"


Forventninger til, hvad "yngste gruppe" almindeligvis kan og ved efter 2 kl: 
- Plus og Minus er kerneområder 
- Positionssystem/talsystem op til 100 
- Mål; meter, centimeter 
- Klokken 
- Geometri; cirkel, trekant, firkant 
- Koordinatsystem (positiv x-akse) 
- Decimaltal (købmand) 
- Mønstre (spejlinger) 
- Strategispil 
- Anvende simpelt matematisk sprog 
- Perspektiv (prikpapir)


Forventninger til, hvad "mellemste gruppe" almindeligvis kan og ved efter 6. kl., udover udvikling af ovenstående punkter: 
- Gange og Division er kerneområder 
- Brøker 
- Procent 
- Negative tal
- Decimaltal 
- Geometri (areal, rumfang, vinkler) 
- "Den lille Tabel" 
- Problemregning (forståelsesopgaver m. tekst) 
- Udregningsmetoder (hovedregning, overslag, skriftlige metoder) 
- Anvende faglige redskaber til matematiske problemstillinger fra dagligdagen
- Tabeller og diagrammer 
- Sandsynlighed 
- Udvide den matematiske begrebsverden, samt anvende matematiske forklaringer

Forventninger til, hvad "ældste gruppe almindeligvis kan og ved efter 8. klasse, udover de ovennævnte punkter: 
- Ligninger 
- Grafer 
- Geometri (spejling, drejning, konstruktion) 
- Statistik 
- Potens 
- Kombinatorik 
- Rationelle tal 
- Formler 
- Tegninger 
- Størrelsesforhold 
- Pythagoras m. fl. 
- Rentesregning

Delmål Engelsk

2.5 Delmål 
Engelsk Yngste gruppe: 0. - 3.kl. 
Modtager ikke skemalagt engelskundervisning, men stifter bekendtskab med sproget gennem sange og lege.

Mellemgruppe: 4. - 6.kl. 
Det tilstræbes at eleverne ved udgang af denne gruppe er i stand til at: Forstå, tale, læse, lytte til, imitere og synge elementært engelsk. 
Forstå grundlæggende grammatik - bøjning af navneord og udsagnsord samt sætningsopbygning. Oversætte enkle tekster fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk både mundtligt og skriftligt. 
Kunne alfabet, tal, klokken, kalender, farver og hverdagsudtryk og begreber.
Formulere engelske sætninger til elementær samtalebrug både mundtligt og skriftligt. 
Have grundlæggende kendskab til brug af ordbøger.

Ældste gruppe: 7. - 8.kl. 
Det tilstræbes, at eleverne ved udgang af denne gruppe er i stand til at: Forstå, tale, læse, lytte til, synge og formulere sværere engelsk. 
Have viden om centrale grammatiske områder især ordklasser, ordstilling samt verbernes form og funktion og kunne anvende denne viden i praksis. 
Anvende retstavning og tegnsætning så meningen bliver tydelig. 
Anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol.
Udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende skriftlig og mundtlig form. 
Deltage uforberedt i en spontan samtale om kendte emner. 
Kunne orientere sig gennem forskellige medier. 
Have kendskab til forskellige regionale sprogtoner f.eks. britisk, amerikansk, skotsk og irsk. 
Have kendskab til engelsktalende landes kultur og historie.

Delmål Dansk

Det tilstræbes at eleverne ved udgang af yngste gruppe (0.-2. klasse) er i stand til at: 
Være sikker i alfabetet
Læse 
Skrive læseligt 
Tale klart og tydeligt 
Formulere sig om simple begreber 
Fortælle fra egen verden 
Lytte til medelevers fortælling 
Forstå enkle sproglige sammenhænge 
Synge og dramatisere enkle sproglige sammenhænge 
Lave rim, remser og rap 
Forstå og anvende enkle grammatiske begreber - udsagnsord, navneord

Det tilstræbes, at eleverne ved udgang af mellemste gruppe (3.-6. klasse) er i stand til at: 
Skrive læseligt og sammenhængende 
Forstå og anvende grammatiske begreber - ordklasser, sætningsopbygning, tegnsætning og analyse. 
Tale tydeligt og forståeligt om begreber og sammenhænge 
Fortælle fra eget og andres udgangspunkt 
Lytte med indfølingsevne 
Udvikle mere komplekse sproglige begreber 
Synge og dramatisere forskellige følelser og typer
Søge information via forskellige kanaler 
Forstå og vurdere den fundne information 
Sammensætte, skrive og illustrere enkle opgaver om enkle emner. 
Have kendskab til udvalgte litterære genrer 
Kunne forstå og analysere hverdagens billedmedier

Det tilstræbes, at eleverne ved udgang af den ældste gruppe (6.-8. klasse) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
Det talte sprog: 
Tale forståeligt, tydeligt og varieret 
Synge på fællessangniveau 
Dramatisere 
Fortælle om tanker, følelser, oplevelser og faglige emner 
Bruge hjælpemidler såsom tavle og kridt, overhead, PC Deltage i dialoger og diskussioner 
Lytte og formulere sig 
Lytte til norsk og svensk på enkelt niveau

Det skrevne sprog - læse: 
Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse 
Bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie 
Uddrage og referere det væsentlige af det læste 
Forholde sig kritisk og analytisk til forskellige typer tekst 
Vise forståelse for sproglige variationer 
Aflæse billede, lyd, tegn og symboler og vise forståelse heraf i brugen af disse 
Læse enkle norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog - skrive: 
Skrive forståeligt, klart og varieret, tilpasset opgaven 
Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form 
Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst 
Anvende sproget, retskrivning og tegnsætning 
Koordinere tekster og billeder 
Anvende et edb-baseret skriveprogram 
Anvende edb-baseret informationsteknologi 
Vise forståelse af tekster og illustrationer 
Gå i dialog om egne og andres tekster 
Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
Bruge sproget som kommunikationsmiddel, både i daglig omgang og til at udtrykke mere komplicerede sammenhænge. 
Kunne aflæse forskellige teksters indhold og baggrund 
Tilegne sig viden om dansk litterær og kulturel udvikling 
Have forståelse for etiske, æstetiske og historiske aspekter i et givet materiale 
Have forståelse for forskellige genrer og deres virkemidler Have indsigt i diverse mediers udtryk, sprog og etik 
Have teoretisk og praktisk erfaring med drama/teater Søge information via relevante kanaler og være i stand til at vurdere denne

Delmål for Idræt

Vi har idræt på alle klassetrin fra 0.-8. klassetrin.

Idrætsundervisningen er lettere begrænset af skolens fysiske rammer. Vi har en lille gymnastiksal, men en stor boldbane udendørs til vores rådighed. Herudover benytter vi naturstien, strand og skoven

Undervisningen er opdelt i 3 niveauer

0-2 klasse

3-6 klasse

6-8 klasse

Trinmål for faget Idræt i yngste gruppe 0-1klasse

• udføre enkle former for løb, spring og kast

• kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje

• bruge spænding og afspænding

• udføre simple balancer og krydsfunktioner

• deltage i og forstå enkle idrætslige lege

• udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder i afsæt, svæv, landing, rulning, spring, vægtoverføring og forflytning samt vægt på armene

• udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke

• aflevere og modtage med forskellige boldtyper

• spille enkle boldspil med få regler

• anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer

• deltage i lege og leglignende opvarmningsformer

• udføre enkle grundtræningselementer

• kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet

• deltage i idrætsaktiviteter i uderummet.

Trinmål for mellemgruppen 2-5 klasse

• beherske flere former for løb, spring og kast

• sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald

• øve og senere udvise sikkerhed i balance og krydsfunktioner

• anvende spænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder

• udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder, som slagredskaber

• deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil

• anvende trin, hop, spring, balance, drejning, sving og bøjning

• anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag med og uden musikledsagelse

• kende opvarmningens formål og udførelse

• kende til grundtræningselementerne udholdenhed, bevægelighed, styrke, koordination og kondition

• færdes i uderummet ved hjælp af kort i kendt terræn

Trinmål for Ældste gruppe 6-8 klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• anvende forskellige tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast

• mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

• vurdere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

• organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter

• anvende tekniske færdigheder i forskellige spil

• forstå og anvende taktiske handlemåder og regler i forskellige idrætslige spil

• skabe og udføre egne og andres danse og koreografier

• anvende musik sammen med forskellige idrætsdiscipliner

• kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

• udarbejde enkle opvarmningsforløb

• kende til grundtræningselementerne: udholdenhed, bevægelighed, styrke, koordination og kondition

• kende til digitale muligheder i forbindelse med pulsmåling, konditionstest og energiomsætning

• planlægge og gennemføre orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn.

Trinmål for alle 3 niveauer (Idrættens værdier)

I idræt prioriterer vi, at der er god tid til aktiviteterne og at børnene får bevæget sig. Rutinerne i idræt er derfor således, at børnene har skiftetøj med, og vi skifter inden og efter idræt

Vi bruger tid på at lære fælles opvarmningslege, aktiviteter og boldspil, så alle børn forstår reglerne for de enkelte aktiviteter. Vi vil genbruge flere af disse lege til opvarmning i løbet af året, sådan at børnene er bekendt med disse.

Et vigtigt element for os er, at børnene oplever glæden ved at være fysisk aktiv i samspil med andre. Vi har derfor fokus på sociale kompetencer og vigtigheden af, at børnene kan indgå i et fællesskab, hvor der er plads til alle.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse

• forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer

• anvende viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten

• erkende betydningen af livslang fysisk aktivitet

• forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance.

Idet yngste gruppe og mellemgruppe har idræt sammen en gang om ugen, vil man arbejde ud fra Trinmålene fra både yngste gruppen og mellem gruppen.