Evaluering

EVALUERING AF FRISKOLENS UNDERVISNING

For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, erdet et af grundvilkårene, at skolens samlede undervisning evalueres på forskellig måde.Undervisningen er tilrettelagt ud fra at opfylde nogle mål - enten ministerielt bestemte, eller mål vi som friskole, i samarbejde med friskolens bestyrelse og forældrekredsen, har opstillet; 

"Vi vil, at friskolen skal forandre sig ud fra de erfaringer som børn, forældre og ansatte i fællesskab indhøster" 

For at evalueringen kan give et reelt billede af undervisningens kvalitet må denvurderes fra forskellige vinkler:- Eksternt tilsyn fortaget af skolen tilsynsførende. (Se udtalelse)

- Internt forældretilsyn 

- Bestyrelsens evaluering gennem samtaler med lærerne 

- Forældrekredsens evaluering gennem fælles skolemøder

- Lærer/bestyrelse evaluering gennem 2 årlige møder

- Lærer/forældre/elev evaluering gennem 2 årlige møder 

- Intern elevevaluering 

- Intern lærerevaluering

Bestyrelsen evaluerer, sammen med lærerne, på friskolens bestyrelsesmøder.To gange årligt evalueres der på friskolens fælles forældremøder. På disse møder deltager friskolens forældre og lærere.

Begge gange i fælles forum, og i de eksisterende teams der er på skolen:I skoleåret 2016/17 Lillegruppen - Mellemgruppen - Storgruppen.

Lærer/forældre/elev evaluering gennem 2 årlige samtaler.

Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer og få en snak. Herudover tilbydes alle 2 gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens skolegang. I denne snak indgår bl.a. elevens

- generelle trivsel- faglige udvikling

- sociale udvikling- arbejdsindsats og udbytte

- friskolen i forhold til eleven.

Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på.

Intern elevevaluering.

'Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturlig elevernes holdning og udtalelser omkring undervisningen. 
Eleverne bliver fra starten i Lillegruppen vænnet til at tage stilling og forholde sig til deres egen undervisning - indsats og udbyttet heraf.
I de større klasser er det naturligt, at eleverne har konkret ind6ydelse på indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete forslag til emner og projekter.
Friskolens elever og lærer evaluerer løbende friskolens undervisning på friskolens daglige morgensamling.

Intern lærerevaluering

En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre den endnu bedre.
Således evalueres et hvert fællesforløb samlet i lærergruppen, ligesom de enkelte teams som et naturligt led hele tiden evaluerer undervisningsforløb i planlægningen af nye forløb for at gøre dem bedre.
Generelt er der på skolen et ønske om og gejst til at videreudvikle og komme med nye ideer til undervisningen.
To gange årlig afsættes der pædagogiske dage, hvor bestyrelsen og lærerne bl.a. diskuterer den nuværende undervisning, - og hvordan undervisningen skalvære fremover.

Vurdering af skolens samlede undervisning.

Ud fra ovenstående beskrivelse af evalueringskulturen på Fur Friskole kan konkluderes, at den til fulde lever op til de af ministeriet overordnede fastsatte tilsynskrav:

- At undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

- At forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Al undervisning på Fur Friskole har til formål at leve op til ordlyden i skolens

"Pædagogiske målsætning" Fur Friskole er et levende sted, hvor børn, og forældre og ansatte vil gøre deres ypperste for at lave en skole og et levested, der grundlæggende er funderet i et menneskesyn, hvor alle har samme værdi og betydning.

Uanset hvor i skoleforløbet barnet be9nder sig, skal det opleve at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er nøgleord, og hvor ansvarlighed og respekt for egne og fælles trufne beslutninger håndhæves.

Undervisningens struktur

Ud fra vores viden om børn og deres udvikling, er det vores pædagogiske udgangspunkt, at børn ikke nødvendigvis behøver at være samme sted m.h.t. parathed og motivation, blot fordi de har samme alder.

Derfor praktiserer vi i vid udstrækning aldersintegreret undervisning. 

På den måde sikres en god dynamik, hvor hvert enkelt barn lever og udfordres ud fra aktuelt udviklingstrin i stedet for alder.
Samtidig åbnes rig mulighed for gensidig inspiration, hvor de mindre lærer af de større, og de større tager ansvar og hjælper de mindre. 
På den måde skabes der en sammenhængende kæde, hvor alle på kender hinanden og føler ansvar for hinanden.

Undervisningens indhold

Fælles for undervisningen på alle lag, er at den som udgangspunkt søges tilrettelagt ikke fagdelt - tværfagligt, således at tilegnelsen af viden og verden idet hele taget opleves som en sammenhængende helhed i temaer og projekter, og ikke som løsrevne informationer, der ikke har noget med hinanden at gøre. Alligevel er der selvfølgelig basale færdigheder, der bedst indlæres adskilt og individuelt.
Samtidig søges al undervisning tilrettelagt, så den stimulerer og udfordrer 6ere forskellige "intelligenser"; gerne både kreativt, musisk/praktisk og bogligt